Obec Pustá Kamenice

Obec Pustá Kamenice má rozsáhlé katastrální území o rozloze 1531 ha, z toho 1105 ha tvoří lesy, což je 72 % území, 24 % je zemědělské půdy. Leží v nejzápadnější části okresu Svitavy, v mírně členitém terénu. Katastrální území je zařazeno do CHKO Žd‘árské vrchy. Katastrem probíhá hranice evropského rozvodí Labe - Dunaj.

Obec má délku přes 2,5 km, rozprostírá se v údolí potoka zvaného Kamenická voda a kolem silnice III. tř., která nad obcí končí. Jižní částí obce vede jednokolejná regionální železniční trat‘ Svitavy - Polička - Žd‘árec u Skutče. Nadmořská výška katastru se pohybuje od 590 m v údolí Kamenického potoka v části Pec, po 765 m na Spáleném kopci.

Lesy, které tvoří převážnou část území, jsou lesy hospodářské. Les má však velký význam vodohospodářský, druhově je tvořen převážně smrkem ztepilým. Lesy pozitivně ovlivňují hodnotu krajinného a životního prostředí, ale vyžadují aktivní a soustavnou péči. Ve vlastnictví obce je 12 ha lesa. Na pronajatých zemědělských pozemcích aktivně hospodaří 1. AGRO Oldřiš a. s., se sídlem v Oldřiši, provozuje zemědělskou výrobu rostlinnou a živočišnou.

Do budoucnosti k rozvoji obce je dán základ urbanistickou studií a místním programem obnovy venkova, který je aktualizován dle potřeb. Je zpracován územní plán obce. V obci je stále co zlepšovat, aby se zde občanům dobře žilo. K tomu jsou třeba dobré sousedské a mezilidské vztahy. Dá se říci, že jsou v naší obci na poměrně dobré úrovni, to je vidět na akcích, které pořádají různé společenské spolky. Lidé se umějí dát pro správnou věc dohromady, nadchnout se pro ni a uskutečnit ji. To je moc dobře, hlavně v současném uspěchaném a materialisticky pojatém světě.