2. 11. 2023

Smlouvy o nájmu hrobových míst od 1.1.2024 do 31.12.2033

Nájemce hrobových míst na pohřebištích v Pusté Kamenici bych chtěl touto cestou informovat, že ke dni 31.12.2023 končí u většiny uzavřených smluv doba trvání nájmu hrobového místa. Nové smlouvy o nájmu hrobového místa již uzavíráme na obecním úřadě od začátku měsíce října 2023. Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na hřbitovech v Pusté Kamenici byl zastupitelstvem obce schválen na jednání zastupitelstva dne 28.6.2023. Za urnový hrob se platí 300,-Kč/10 let, za jednohrob 600,-Kč/10 let a za dvojhrob 1200,-Kč/10 let. Při uzavření nájemní smlouvy budeme od nájemce potřebovat znát také jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště (případně doručovací adresu) jak nájemce, tak i jeho zmocněnce pro případ, že by nájemce byl v budoucnu nedostupný, nebo se mu nedařilo doručit korespondenci spojenou se smlouvou o nájmu hrobového místa. Tento zmocněnec bude oprávněn ke všem právním úkonům spojeným s předmětem smlouvy včetně uzavírání dodatků k uvedené smlouvě. Zmocnění se uděluje na dobu neurčitou. Vzor nájemní smlouvy byl schválen zastupitelstvem obce Pustá Kamenice na jednání zastupitelstva dne 25.7.2023.

starosta

Kontakt: Jaroslav Sklenář, DiS., starosta

tel.:773 655 691

e-mail: starosta@pustakamenice.cz